استانداردهای شماره 1 (3)

استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 1

مقدمه

1.هدف اين استاندارد تجويز مبنايي براي ارائه صورتهاي مالي با مقاصد عمومي يك واحد تجاري به منظور حصول اطمينان از قابليت مقايسه با صورتهاي مالي دورههاي قبل آن واحد و با صورتهاي مالي ساير واحدهاي تجاري ميباشد. براي دستيابي به اين هدف، در اين استاندارد ملاحظات كلي درخصوص نحوه ارائه صورتهاي مالي، رهنمودهايي درباره ساختار آنها و حداقل الزامات درخصوص محتواي صورتهاي مالي ارائه شده است. چگونگي شناخت، اندازهگيري و افشاي معاملات و ساير رويدادهاي خاص در ساير استانداردهاي حسابداري ارائه ميشود.

دامنه کاربرد
هدف‌ صورتهاي‌ مالي‌
مسئوليت‌ صورتهاي‌ مالي‌
اجزاي‌ صورتهاي‌ مالي‌
ملاحظات‌ كلي‌
رويه‌هاي‌ حسابداري‌
تداوم‌ فعاليت‌
مبناي‌ تعهدي‌
ثبات‌ رويه‌ در نحوه‌ ارائه‌
اهميت‌ و تجميع‌
تهاتـر
اطلاعات‌ مقايسه‌اي‌
مقدمه‌ ساختار و محتوا
دوره‌ گزارشگري‌
به موقع‌ بودن
ترازنامه‌
اطلاعاتي‌ كه‌ در ترازنامه‌ يا در يادداشتهاي‌ توضيحي‌ افشا مي‌شود
صورت‌ سود و زيان‌
اطلاعاتي‌ كه‌ در صورت‌ سود و زيان‌ يا در يادداشتهاي‌ توضيحي‌ افشا مي‌شود
صورت‌ سود و زيان‌ جامع‌ و تغييرات‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌
صورت‌ جريان‌ وجوه‌ نقد
يادداشتهاي‌ توضيحي‌
افشاي‌ رويه‌هاي‌ حسابداري‌
ساير موارد افشا
تاريخ‌ اجرا
مطابقت‌ با استانداردهاي‌ بين‌المللي‌ حسابداري
پيوست‌

چاپ   ایمیل