اطلاعات اصلی مؤدی

لطفاً براي ثبت اظهارنامه  شماره دوره و سال مالياتي و سال عملكرد راانتخاب نمائيد.
 
سال عملكرد:
Invalid Input
شماره دوره:
Invalid Input

 
 
   
لطفاً براي خارج شدن از صفحه از دكمه خروج استفاده نماييد.
توجه: از کلیک بر روی دکمه Backمروگر خود و باز کردن بیش از یک صفحه مرورگر بر روی کامپیوتر خود جدا خودداری نمایید
     
 
 
کاربر گرامی فرم پیش رو یک لابراتور آموزشی از مراحل ثبت اظهار نامه مالیات ارزش افزوده میباشد.
 
اداره‌كل ماليات برارزش افزوده:
ورودی نامعتبر است
     
سال عملكرد:
ورودی نامعتبر است
طول دوره مالياتي(ماه):
Invalid Input
شماره دوره‌مالياتي:
Invalid Input
 
مدت‌دوره‌مالياتي:  از:
Invalid Input
تا:
ورودی نامعتبر است
     
الف-مشخصات مودي
  شماره‌اقتصادي:
ورودی نامعتبر است
شماره‌فرعي‌ماليات‌برارزش‌افزوده:
Invalid Input
شماره‌شعبه/نمايندگي:
Invalid Input
           
نام بنگاه/موسسه:
ورودی نامعتبر است
شماره‌ثبت:
Invalid Input
شناسه ملي:
Invalid Input
نام‌:
ورودی نامعتبر است
نام‌خانوادگي:
ورودی نامعتبر است
شماره‌ملي:
ورودی نامعتبر است
 
استان:
ورودی نامعتبر است
شهرستان:
ورودی نامعتبر است
شهر:
ورودی نامعتبر است
تلفن:
 
Invalid Input
 
Invalid Input
 
   
نمابر:
 
Invalid Input
 
Invalid Input
 
   
 
كدپستي‌10رقمي:
ورودی نامعتبر است
 
   
   
     
نشاني:
Invalid Input
          
 
توجه: جداول قسمت ب و ج بعد از پركردن جداول 1،2،3 تكميل مي‌شوند.
جدول 1 : اطلا عات مربوط به فروش و صادرات كالا ها و خدمات
كد شرح بهاي‌كالاها‌وخدمات‌فروخته/صادرشده
(ريال)
ماليات ‌متعلقه 
(ريال)
6%میزان فروش
عوارض‌متعلقه 
(ريال)
3%میزان فروش
1 فروش كالاهاوخدمات مشمول:
 
ورودی نامعتبر است
 
Invalid Input
 
ورودی نامعتبر است
2 فروش كالاهاو خدمات معاف:
 
ورودی نامعتبر است
   
3 صادرات‌كالاها‌و خدمات(معاف و مشمول):
 
ورودی نامعتبر است
   
4 جمع فروش و صادرات وماليات و عوارض اين دوره:
 
ورودی نامعتبر است
 
ورودی نامعتبر است
 
ورودی نامعتبر است
جدول2:اطلاعات مربوط به خريد و واردات كالاها و خدمات
كد شرح بهاي‌كالاهاوخدمات‌خريداري‌شده/وارد‌شده
(ريال)
ماليات‌پرداخت‌شده(ريال)
6٪میزان خرید‌و واردات
‌عوارض‌پرداخت‌شده(ريال)
3٪میزان خرید‌و واردات
1 خريد‌كالاهاوخدمات‌مشمول‌باپرداخت ماليات وعوارض:
 
ورودی نامعتبر است
 
ورودی نامعتبر است
 
ورودی نامعتبر است
2 خريد كالاها و خدمات‌معاف
 وكالاوخدمات‌مشمول،بدون‌پرداخت‌ماليات‌وعوارض:
 
ورودی نامعتبر است
   
3 واردات‌كالاها و خدمات  مشمول:
 
ورودی نامعتبر است
 
ورودی نامعتبر است
 
ورودی نامعتبر است
4 واردات‌كالاهاوخدمات معاف:
 
ورودی نامعتبر است
   
5 جمع خريد و واردات و ماليات و عوارض  اين دوره:
 
ورودی نامعتبر است
 
ورودی نامعتبر است
 
ورودی نامعتبر است
جدول3:محاسبه مانده ماليات و عوارض پرداختي قابل كسر يا استرداد
كد شرح ‌ماليات‌‌پرداخت‌شده(ريال) ‌عوارض‌پرداخت‌شده(ريال)
1 جمع كل ماليات‌هاوعوارض پرداختي:(اين قسمت‌به صورت‌خودكار‌تكميل‌ميگردد)
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
2 (كسر‌مي‌شود)‌ماليات‌ها‌وعوارض‌پرداختي‌كه‌‌قابل‌كسراز ماليات‌هاي فروش يا استرداد نمي‌باشد(موضوع تبصره 2،3،4 ماده17):
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
3 مانده ماليات‌ها وعوارض پرداختي كه قابل كسر از ماليات‌هاي فروش يا استرداد مي‌باشد.(اين قسمت‌به صورت‌خودكار‌تكميل‌ميگردد)
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ب-محاسبه مانده ماليات و عوارض
رديف شرح ‌ ماليات  عوارض
1 جمع‌ماليات‌وعوارض‌متعلقه بابت ‌فروش‌كالاوارائه خدمات(نقل‌ازجدول1):توجه:اين‌قسمت‌به‌طورخودكار وپس از پركردن‌جدول1 تكميل‌مي‌گردد.
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
2 (كسرمي‌شود)جمع‌ماليات‌وعوارض‌پرداختي‌قابل‌محاسبه‌به‌عنوان‌اعتبار‌مالياتي(نقل‌ازجدول3):توجه:اين‌قسمت‌به‌طورخودكار وپس‌ازپركردن‌جدول ۳تكميل‌مي‌گردد.
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
3  (كسرمي‌شود)اضافه پرداختي ماليات و عوارض انتقالي ازدوره قبل:  لطفاً درصورتي كه از دوره قبل اضافه‌پرداختي داريد كه استرداد نشده اين قسمت را تكميل بفرمائيد.
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
4 مانده‌بدهي/ بستانكاري ماليات‌وعوارض(بستانكاري‌به‌صورت‌عدد منفي):
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
  
توجه: مانده بدهي ماليات ‌و عوارض برارزش افزوده ، هر يك با توجه به نرخهاي مقرر بايد  به حساب بانكي جداگانه‌اي كه توسط اداره كل مسئول پرونده ماليات بر ارزش ‌افزوده اعلام ‌گرديده ، واريز شود.
ج.تصميم در مورد اضافه پرداختي مالياتي
توجه:در صورت وجود مانده بستانكار (منفي) در رديف 4بخش (ب) در اين دوره ، يكي از دو روش زير را انتخاب نموده و مقابل آن را امضا فرمائيد. در غير اين صورت مانده بدهكار (مثبت)، قسمت ج را تكميل نفرمائيد.
شرح نوع در خواست
  
لطفا شرح نوع در خواست را وارد نمایید.
 
  مشروط تكميل وارائه درخواست استرداد و فرم‌هاومدارك‌مربروطه(طبق راهنماي استرداد) ظرف15روز از تاريخ تسليم‌اظهارنامه خواهد بود.
 
  
 
ورودی نامعتبر است
نام:
Invalid Input
                    نام‌خانوادگي‌تاييد‌كننده:
Invalid Input
 
 
 
 

لطفاً براي خارج شدن از صفحه از دكمه خروج استفاده نماييد.
توجه: از کلیک بر روی دکمه Backمروگر خود و باز کردن بیش از یک صفحه مرورگر بر روی کامپیوتر خود جدا خودداری نمایید
نسخه:1
اداره‌كل‌ماليات‌برارزش افزوده:استان خراسان رضوی
سال عملکرد: . طول دوره مالیاتی: 3 شماره‌دوره: .
.تا.دوره مالیاتی از تاریخ
الف-مشخصات مودي
شماره‌اقتصادي‌جديد‌مودي: 4321567894012 شماره‌فرعيVAT: 00 شماره شعبه/نمایندگی: 00
نام‌بنگاه/موسسه: تیم توسعه AccLink.ir شماره‌ثبت: 00 شناسه‌ملي: 0123456789
                                                                                                                                                                                                              
استان:خراسان رضوی شهرستان:مشهد
شهر: مشهد
کدپستی:0123456789 (0000)0000000:تلفن (0000)0000000:نمابر
نشانی: آدرس محل فعالیت
ب-محاسبه مانده مالیات و عوارض
ردیف شرح ماليات عوارض
1 جمع مالیات و عوارض متعلقه بابت فروش کالا و ارائه خدمات --------------- ---------------
2 (کسر می شود) جمع مالیات و عوارض پرداختی قابل محاسبه به عنوان اعتبار مالیاتی --------------- ---------------
3 (كسر‌مي‌شود)اضافه پرداختی مالیات و عوارض انتقالی از دوره قبل --------------- ---------------
4 مانده بدهی /بستانکاری مالیات و عوارض(بستانكاري به صورت‌عدد منفي) --------------- ---------------
ج- تصمیم در مورد اضافه پرداختی مالیات و عوارض
شرح نوع درخواست امضاء
-------
-------
جدول 1: اطلاعات مربوط به فروش و صادرات کالاها و خدمات
کد شرح بهاي‌كالاهاوخدمات‌فروخته/صادرشده
(ريال)
ماليات متعلقه
(ريال)
عوارض‌متعلقه
(ريال)
1 فروش کالاها و خدمات مشمول . .
2 فروش کالاها و خدمات معاف ------------------ ------------------
3 صادرات کالاها و خدمات (معاف و غیرمعاف) ------------------ ------------------
4 جمع فروش وصادرات وماليات و عوارض این دوره:
جدول 2: اطلاعات مربوط به خرید و واردات کالاها و خدمات
کد شرح بهاي‌كالاهاوخدمات‌خريداري
/واردشده
(ريال)
ماليات پرداخت شده (ریال) عوارض پرداخت شده (ریال)
1 خرید کالاها و خدمات مشمول‌باپرداخت ماليات و عوارض
2 خرید کالاها و خدمات معاف
كالاهاوخدمات‌مشمول،بدون‌پرداخت‌ماليات وعوارض
------------------ ------------------
3 واردات کالاها و خدمات مشمول
4 واردات‌كالاهاو خدمات معاف ------------------ ------------------
5 جمع خرید و واردات و ماليات وعوارض این دوره
جدول 3:محاسبه مانده ماليات و عوارض پرداختي قابل كسر يا استرداد
کد شرح ماليات پرداخت شده(ریال) عوارض پرداخت شده(ریال)
1 جمع کل مالیاتها و عوارض پرداختی:
2 (كسر‌مي‌شود)مالیاتها و عوارض پرداختی که قابل کسر از مالیاتهای فروش یا استرداد نمی باشد(موضوع تبصره های 2،3و 4 ماده 17):
3 مانده مالیاتها و عوارض پرداختی که قابل کسر از مالیاتهای فروش یا استرداد
می باشد:
شماره‌ثبت‌تسليم‌اظهارنامه:. 0000/00:تاريخ‌ثبت‌تسليم‌اظهارنامه
شناسه‌ثبت‌نام:
صحت‌مندرجات تنظيمي مورد تاييدبوده و اين بنگاه فاقد هرگونه عرضه سوخت و دخانيات،در دوره مالياتي مورد اظهارنامه مي‌باشد.
نام‌نام‌خانوادگي: امضاء: